ಎಕ್ಸ್‌ಕೆ ಸರಣಿ ವೈರ್ಡ್ ರಿಮೋಟ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪೋಡರ್ ಇಲ್ಲದೆ)